چگـــونه آیید در پیـــش من

 

چو بینیـــــد که خشت است بالین من

 

از خوبان خـــَرم بیان

 

بگــــویید تا گـــویند نام من

 

بس تکرار گردد بر پسرم

 

تا که کمتر گردد داغ مرگ من

 

رفت مادر تا دامانش از گرد زمین پاک بماند

 

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند