به سلامتیه← مادرم→

بی منت بزرگم کرد✔
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد✔
بی منت عمرشو به پام ریخت✔
بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم✔
بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت✔
بی منت لباسامو شست ✔
بی منت قربون صدقم رفت✔
بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد✔
بی منت به حرفام گوش داد✔
بی منت بهترینارو برام خواست✔
بی منت بوسم کرد ✔
بی منت جوونیشو به پام ریخت✔
بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت✔
بی منت دوسم داشت و داره✔
.
.
بی منت بهت میگم مادرم عاشــ‌♥ــقتم