پدر ســــر واژه ای از شعــــــر هستی

                                    پــدر زیباتـــرین تكــــــواژهء معــــنای هستی

پدر پـــروا نه ای بر گــــــرد یك شمع

                                    پدر سوزد ز خشم شعلهء غمــــهای هستی

دلش همچون نگاهش گرم و گیراست

                                    نگاهش روشنی بخش همه شبهای هستی

وجــــودم بر وجـــــودش بسته پیــــوند

                                    نبودش آتشــی بر خرمــــــن زیبـــای هستی

همه افـــــكار و آمالـش دلــــی خوش

                                    برای كودكــــش در دامــــن رویـــــای هستی

علی (ع) الگـــوی او بودسـت و هر بار

                                    علیوارش بدیدمم در همـه غمهـــــای هستی

دلــم میخواسـت ، خوشـحالش ببینم

                                    در این یكتـــــا شــــــب از شبـــــهای هستی

ســــرودم شعــــــری و آواز كـــــردم

                                    "پدر، تنها تویی یكتـــــا ترین یكتـــای هستی"