عشق مادرمعنی عشق در نگاه مادر است

هر چه دارم از دعای مادر است

در میان اختران آسمان

اختر رخشان صفای مادر است

آرزوها در پی هم می روند

آرزوی من رضای مادر است

گر که بی وفای باشد رسم روزگار

رسم خوبش در وفای مادر است

قلب من با نام مادر می تپد

چون که این قلب سرای مادر است

مادر از هر گوهری بالاتر است

از همه برتر خدای مادر است

این جهان با نام مادر جان گرفت

هرچه هستی هست برای مادر است

عشق مادر چون گوهر با ارزش است

چون بهشت هم زیر پای مادر است