به کدامین صبر می شود بی تو زیست مادر 

هر چه میگذرد نبودنت بیشتر آزارم میدهد

هرچه میگذرد برای دیدنت بی قرارترم مادر