علی جان بنه تی پای می دو تا چومان سر

علی جان بگذار پایت را بر روی دو چشمانم

آخه من تی عاشقم تویی علی می تاج سر

آخر عاشق تو هستم و تو تاج سر منی

چی بگم کی ره بگم فرس مره کی خسته یم

چه بگویم به چه کسی بگویم به دادم برس که خسته ام

ایتا جان بی نفس غریب و دیل شیکسته یم

بدنی بی جان دارم، غریب و دلشکسته ام

تویی بی کسان کس امی امره هم نفس

تو کس همه‌ی بی کسانی و با ما همنفس

جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس

به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس

علی جان بنه تی پای می دو تا چومان سر

علی جان بگذار پایت را بر روی دو چشمانم

آخه من تی عاشقم تویی علی می تاج سر

آخر عاشق تو هستم و تو تاج سر منی

چی بگم کی ره بگم فرس مره کی خسته یم

چه بگویم به چه کسی بگویم به دادم برس که خسته ام

ایتا جان بی نفس غریب و دیل شیکسته یم

بدنی بی جان دارم، غریب و دلشکسته ام

تویی بی کسان کس امی امره هم نفس

تو کس همه بی کسانی و با ما همنفس

جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس

به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس

علی تی گدایمه تی عشق مبتلایم

گدای تو ام علی و مبتلا به عشقت

همه ی می دیلخوشی هنه تی خاک پایمه

همه‌ی دلخوشی من این است که خاک پای تو ام

تی محبت به دیل دارم علی که زنده یم

علی با محبت تو که به دل دارم زنده ام

تی هوا ره پر زنم تی باغ ره پرنده یم

به هوای تو پر می زنم و پرنده باغ توام

تویی بی کسان کس امی امره هم نفس

تو کس همه بی کسانی و با ما همنفس

جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس

به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس

اون قدر شبانده روز تی نام من به لب دارم

آنقدر شبانه روز نامت بر لبم جاریست

چی شبان کی تا سحر تی یاد امره گب دارم

چه شبها که تا سحر با یادت صحبت دارم

دوخانم همش علی می دست دیل فدم تره

صدایت می کنم علی و دست و دلم برای تو

آخه می امید آرزو تویی فرس مره

آخر امید و آرزویم تویی به دادم برس

تویی بی کسان کس امی امره هم نفس

تو کس همه‌ی بی کسانی و با ما همنفس

جز تو هیچ کس نارم تو به داد من فرس

به جز تو کسی را ندارم تو به داد من برس