درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم پدر نیست

بر دل غم زده ام بغض پر از فریادم

بجز آن لطف و ناز نگاه پدرم مرهم نیست