هرکس که ندارد به جهان نعمت خواهر * افسوس که تنها بود و بی کس و یاور
در موقع تنگی و بلا محنت و سختی * یک خواهر دلسوز به از یک صف لشکر
هم رونق کاشانه و هم نعمت ورحمت * دلسوز برادر بود و حامی مادر
خواهر اگر از درد و غم خویش صبور است * حاضر نبود خار رود پای برادر
چون شمع شود آب و به اطراف دهد نور * پروانه صفت بر جگر خود زند آذر
دوران خوشی با پدرش هست چه کوته * کوتاه تر از عمر گل و میوه نوبر
تحت قدم مادر اگر باغ بهشت است * از قول محمد(ص) تو بخوان ارزش مادر
در روی زمین نزد پدر مثل ندارد * یک موی سرش با همه دنیاست برابر
هر کس دل خواهر شکند رحم ندارد * بی رحم شفاعت نشود در صف محشر
از بس که بها داده خدا بر زن و دختر * نازل شده در منزلتش سوره کوثر
خواهی شوی آگاه ز دلسوزی خواهر * یادی تو ز زینب کن و شاهنشه بی سر
هر لحظه کنم شکر به درگاه الهی * زیرا که خدا داده به من دختر و خواهر