نمک بر زخم من

                  شیرین تر از 

                                 خواب سحر گردد ،

 جگرها خون شود 

                  تا یک پسر

                                مثل پدر گردد . . .