مادرم؛


در آسمانِ آبیِ دلم؛


جایی برای ابرها نیست؛


دعایم کن که با دعایت؛


دلم خانه ی دردها نیست ...