وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست 

و هدیه من به تو مادرم قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد