مادر

مادر دردانه در دریای بیــکران عـشق است

کــه نــامـش چـیـــن ازجـبـیـن مـی زدایــدو

یــــادش رنــــگ کــــدورت از  صــــورت

                                                   علی خیرخواه