مادر
ای مادرم چه پاکست
آغوش پر زمهرت
تو چون فرشته پاکی همچون خدا مقدس
آغوش پر زنازت
گهوارهء جهانست بس نرم و مهربانست
آغوش تو مکانیست زیبا تر از دو. گیتی
مادر مرا به یاد است
هر ناز و هر گپ تو
آن رنج هر شب تو
( منیر سپاس بلخی )