• تمام عمرش ، فرش بافت و گل کاشت ، اما
نه فرشی برای زیر پا داشت...
 نه کسی  بر مزارش گلی نهاد...

تمام عمرش ، فرش بافت و گل کاشت ، اما

نه فرشی برای زیر پا داشت...

نه کسی بر مزارش گلی نهاد...

تقدیم به بانوان مظلوم سرزمینم