خدایا هرکه هستم هرچه هستم

به یک لحظه فدای مادرم کـــــــــن