مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست . . .